4May

Cài đặt Crontab, Cronjobs Email campaigns trên Sendy + Amazon SES

By , May 4th, 2016 | Marketing, VPS | 4 Comments

Khi thực hiện thao tác tạo Campaign trong Sendy, chắc hẳn bạn cũng đã gặp và số ít bạn sẽ chưa hiểu rõ chức năng Schedule Campaign trong Sendy là gì, và cách sử dụng nó rao sao.

Bài này Dương sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình sau cho có thể gửi Campaign trong Sendy thông qua lệnh Schedule.

//Cài đặt crontab để chạy tự động các cron jobs bằng lệnh

[root@wpviet home]# yum install crontab

//Kiểm tra xem có crob jobs nào đang chạy bằng lệnh.

[root@wpviet home]# crontab -l
no crontab for root

// Cài đặt thêm cron jobs bằng lênh.

[root@wpviet home]# crontab -e

*/5 * * * * php /home/wpasked.com/public_html/sendy/scheduled.php > /dev/null 2>&1

(trường hợp này thư mục cài đặt Sendy nằm trong “sendy”, cài đặt thời gian chạy cron và sau khoảng thời gian đó chạy file php nào)

//Cửa sổ mới được mở ra, dùng VI để add thêm cron job sau:
//Cron job này có ý nghĩa: mỗi 5 phút sẽ chạy file scheduled.php
//Lưu file lại bằng lệnh trong VI (:wq)
//Sau khi lưu file nhận được dòng thông báo như sau:

crontab: installing new crontab

//Kiểm tra lần nữa xem có cron job nào đang chạy bằng lệnh

[root@wpviet home]# crontab -l
*/5 * * * * php /home/wpasked.com/public_html/sendy/scheduled.php > /dev/null 2>&1

//Có nội dung như trên là đã thêm crontab thành công. Tiếp tục qua Sendy control panel chờ khoảng 5 phút sau kiểm tra campaign trong Sendy xem crontab đã khởi động hay chưa, như hình bên dưới crontab đã khởi động và đủ điều kiện set scheduled cho campaign.

Schedule gửi email trong Sendy + Amazon SES

Schedule gửi email trong Sendy + Amazon SES

//Hình ảnh set cron jobs cho campaign thành công:

Cài đặt Scheduled gửi Campaign thành công

Cài đặt Scheduled gửi Campaign thành công

 

Duong Dang

Leave a Reply

avatar
Xuân Trường
Guest

Có mấy chỗ thiếu lệnh cài đặt á a 🙂 A coi lại giúp e nhé. E cài cron jobs hoài mà ko được

Huy Nguyen
Guest

admin cho hỏi chạy mấy lệnh này ở chỗ nào? Mình có vào cpanel có mục con jobs nhưng không có chỗ để chạy mấy lệnh trên.
Thanks!

Back to top