Zip hoặc Unzip file và folder trong Centos/Ubuntu/Debian bằng command line

Do đặc thù công việc mình làm trên Server và VPS dùng hệ điều hành Centos/Ubuntu/Debian khá nhiều, nên nhân tiện đây chia sẻ cách Zip hoặc Unzip file và folder trong hệ điều hành Centos/Ubuntu/Debian bằng command line (câu lệnh trong Linux) cho ai mới tìm hiểu và lỡ quên thì xem lại câu lệnh nha (bài viết dành cho newbie thôi).

Cũng đơn giản và cần phải làm qua các bước sau:

  • Kiểm tra và cài đặt gói Zip
  • Thao tác Zip file và Folder
Zip hoặc Unzip file và folder trong Centos,Ubuntu, Debian

Zip hoặc Unzip file và folder trong Centos,Ubuntu, Debian

Kiểm tra các gói zip đã được cài đặt chưa?

Centos
#rpm -q zip
Ubuntu và Debian
#sudo dpkg -l zip

Nếu gói Zip chưa được cài đặt, thực hiện cài đặt dùng lệnh sau:

Centos
#yum install zip
Ubuntu và Debian
#sudo apt-get install zip

Cài đặt xong thì bạn có thể sử dụng ngay:

Zip thư mục, cú pháp như bên dưới:

#zip -r thư-mục-cần-zip.zip /đường-dẫn/thư-mục-cần-zip
Ví dụ: #zip -r folder.zip /home/data

www.wpviet.info

Leave a Reply

avatar